INTELLIGENT LIFE'S QUALITY

We come from Northern Europe, a place where nature meets the urban environment, place where people seek balance between technology and nature.

Our vision is "A city where birds are singing". Therefore, we are enthusiastic about the lifestyle solutions that provide a perfect balance between a person’s desire to move faster, farther and the need for nature in a nuanced silence in which meditative bird songs can be heard.

We are a one-stop company that provides everything for the development and maintenance of electromobility infrastructure as part of smart city, starting with the manufacture of EV charging stations and finishing with the development of in-house built management software for charging network and smart home.

Our uniqueness lies in details, in the ability to see the beauty in the twilight city environment and in the willingness to balance human needs and the exquisite nature.

network

GET INVOLVED IN BUILDING A NETWORK

We stand for the involvement and integration of mutual solutions. Everyone can become a member of our rapidly growing industry and a better future creator.

We create electric charging network together with partners, offering a complex solution for charging points.

Thanks to Hubject platform, we ensure the connection of the entire network to other networks in the world.


SIA ETAGO network ir noslēdzis 2017.gada 6.novembrī līgumu Nr.SKV-L2017/544 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fondsJaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

2020.gada 09.jūlijā SIA “Tet” ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta “Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī” īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA “ETAGO network”.

Projektā tiks veiktas pētniecības darbības attiecībā uz pieprasījuma piedāvājuma (PP) risinājumu uzlabošanu dažāda profila lietotājiem (mājsaimniecībām, uzņēmumiem), izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu PP vadības sistēmu, kas nodrošinās precīzākos elektroenerģijas patēriņa analīzes un paredzēšanas risinājumus, elektroenerģijas balancēšanas risinājumus pārvades tīklu un pieslēguma līmenī, kā arī nodrošinās projekta gaitā izstrādāto PP nodrošinošo iekārtu (on off iekārta kombinācijā ar enerģijas uzkrāšanas iekārtu; divvirziena elektromobiļu uzlādes iekārta) vadību visoptimālākajā režīmā.

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 30.aprīlis.

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī.

SIA “Tet” sadarbībā ar SIA “ETAGO network” turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 “Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī”.

Dotajā brīdi notiek pētniecības darbības, kas ir vērstas uz pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanu un risinājumu atbalstošo jauno iekārtu (on off+ baterija, divvirziena V2G elektromobīļu uzlādes iekārta prasību definēšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 30.aprīlis.

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī.

SIA “Tet” sadarbībā ar SIA “ETAGO network” turpina īstenot Eiropas Savienības fondu projektu Nr. 1.1.1.1/19/A/077 “Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī”.

Dotajā brīdi ir noslēgta Projekta 1.aktivitāte, kas attiecās uz pieprasījuma- piedāvājuma risinājumu veidojošo elementu iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanu un kā rezultātā ir sagatavots izvērtēšanas pārskats, jaunu iekārtu prasību apraksti, kā arī pilnībā pabeigta lietotāju profilu atlase, datu ievākšanas avotu identifikācija un nepieciešamā aprīkojuma atlase. Ir uzsākts darbs pie Projekta 2.aktivitātes “Pieprasījuma piedāvājuma vadības sistēmas arhitektūras projektēšana”, ko ir plānots pabeigt 2021.gada marta mēnesī.

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 30.aprīlis.2021.gada 1.janvārī SIA “ETAGO network” ir uzsākusi programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekta īstenošanu “Daudzdzīvokļu namiem pielāgotas intelektiskas elektroenerģijas pārvaldības sistēmas un tajās integrējamo iekārtu izstrāde efektīvai tīkla pieslēguma izmantošanai un jaunu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai – InReBEMD” (Nr. 1.1.1.1/20/A/101).

Pētījuma mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz daudzdzīvokļu namu elektroenerģijas pārvaldības risinājumu uzlabošanu, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu, mākonī bāzētu, adaptīvu un mākslīgā intelekta vadītu elektroenerģijas pārvaldības platformu un tajā integrējamās iekārtas, kas nodrošinās viedu elektroenerģijas sadali lietotāju un kopējā pieslēguma līmenī atbilstoši mainīgiem ēkas elektroenerģijas patēriņa paradumiem un ārējiem apstākļiem, kā arī ēkas reālā laikā nepatērētās elektroenerģijas izmantošanu elektromobiļu uzlādei bez papildus jauna pieslēguma izveides, tostarp radot iespēju elektromobiļu akumulatoros saglabāto elektroenerģiju novadīt tīkla vai agregātoru vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas: 770 379,98 EUR, no tām ERAF atbalsts 497 979,15 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Publicēts 01.02.2021.“Daudzdzīvokļu namiem pielāgotas intelektiskas elektroenerģijas pārvaldības sistēmas un tajās integrējamo iekārtu izstrāde efektīvai tīkla pieslēguma izmantošanai un jaunu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai – InReBEMD” (Nr. 1.1.1.1/20/A/101).

Uz doto brīdi:

 1. noslēgti sadarbības līgumi ar 2 daudzdzīvokļu mājām, kurās tiks izvietota datu ievākšanas infrastruktūra;
 2. tiek veikts saistīto pētījumu apskats enerģētikas nozarē un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (sadarbībā ar RTU) nozarē;
 3. noris prasību specificēšana InReBEMD platformas programmatūras un platformas aparatūriskajām komponentēm;
 4. uzsākts darbs pie platformas programmatūras (sadarbībā ar RTU) un aparatūras komponenšu arhitektūras projektējuma.

Projekta kopējās izmaksas: 770 379,98 EUR, no tām ERAF atbalsts 497 979,15 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Publicēts 21.05.2021.Informācija par periodu no 01.04.2021. — 30.06.2021.

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī

2020.gada 09.jūlijā SIA “Tet” ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta “Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balancēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī” īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA “ETAGO network”.

Laika periodā no 01.04.2021. — 30.06.2021. ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Pilnībā noslēgta Projekta 2. aktivitāte “PP vadības sistēmas arhitektūras projektēšana” kā rezultātā atbilstoši tehnoloģisko risinājumu izvērtējamam, ir uzprojektēta mērogojama un modulāra vadības sistēmas arhitektūra, kas ietvers datu savākšanas, glabāšanas, vizualizēšanas un analīzes mezglus;
 • Ir uzsākta un turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes “PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana”, kā arī 4.aktivitātes “Datu ievākšana un mašīnmācības risinājumu izstrāde”.

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666,84 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 30.aprīlis.

Publicēts 13.07.2021.“Daudzdzīvokļu namiem pielāgotas intelektiskas elektroenerģijas pārvaldības sistēmas un tajās integrējamo iekārtu izstrāde efektīvai tīkla pieslēguma izmantošanai un jaunu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai — InReBEMD” (Nr. 1.1.1.1/20/A/101).

Informācija par periodu no 01.07.2021. — 30.09.2021.

 1. 2021.gada 2.ceturksnī pilnībā pabeigta 3.darbība “Saistīto pētījumu apskats un prasību specificēšana”;
 2. Turpinās darbs pie platformas programmatūras (sadarbībā ar RTU) un aparatūras komponenšu arhitektūras projektējuma;
 3. Uzsāktas darbības “Platformas programmatūras un aparatūras komponenšu izstrāde” un “Mašīnmācības un analītisko modeļu izstrāde”;
 4. Darbības “Zināšanu un tehnoloģiju pārnese” ietvaros sadarabībā ar RTU sagatavots zinātniskais raksts “A review of application layer communication protocols for IoT edge cloud continuum”.

Projekta kopējās izmaksas: 770 379,98 EUR, no tām ERAF atbalsts 497 979,15 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Publicēts 14.09.2021.Informācija par periodu no 01.07.2021. — 30.09.2021.

Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balansēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī.

2020.gada 09.jūlijā SIA “Tet” ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/19/A/077. Līgums ir noslēgts par Projekta “Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balansēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī” īstenošanu. Projekta sadarbības partneris ir SIA “ETAGO network”.

Laika periodā no 01.07.2021. — 30.09.2021. ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Turpinās darbības pie Projekta 3.aktivitātes “PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana”, kā ietvaros tiek izstrādāti “On/off +” baterijas tehnoloģijas iekārtas un Divvirziena elektromobiļa uzlādes iekārtas prototipi. Atbildīgais par aktivitāti — Projekta sadarbības partneris SIA “ETAGO network”;
 • Turpinās darbības pie Projekta 4.aktivitātes “Datu ievākšana un mašīnmācības risinājumu izstrāde”, kuras ietvaros tiks izveidots mašīnmācības modeļa prototips.

Projekta kopējās izmaksas: 603 464,65 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 328 666, 84 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 30.aprīlis.

Publicēts 30.09.2021.